جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل

مقررات مربوط به بيماران :  

منشور حقوق بیمار

الف :توجه به نيازهاي جسماني بیمار

محافظت بيمار از حوادث و جراحات ( استفاده از نرده تخت جهت بيمار پره اكلامپسي وبدحال و.....)

توجه به پوشش بيماران هنگام حمل و نقل و جابجايي و معاينه

توجه به راحتي و استراحت بيمار

توجه به نيازهاي بهداشتي بيمار

محافظت بيمار ازعفونت وزخم بستر

توجه به تغذيه و تعادل مايعات بيمار

 ب:توجه به نيازهاي غيرجسماني بیمار

احترام به تنهايي و خلوت بيمار

مهرباني با بيمار و جلب اعتماد وي

افزايش سلامتي و جلوگيري از پيشرفت بيماري

توجه به خانواده بيمار