جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠
رسالت بيمارستان
حوزه ریاست
بيمارستان برادران شهيد مبينی
چارت سازمانی
بخشهای درمانی واداری
اطلاعات پزشکان
واحد آموزش
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
فرم ها
نوبت دهی اينترنتی
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
اطلاعات پزشکان

بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار

لیست اسامی پزشکان متخصص زنان وزایمان ونازایی

 

ردیف

نام پزشک متخصص

تخصص

1

سرکار خانم دکتر بهناز سویزی

ریاست بیمارستان مبینی ومتخصص زنان وزایمان و نازایی

2

سرکار خانم دکتر قاضی

متخصص زنان وزایمان و نازایی

3

سرکار خانم دکتر میترا افتخار یزدی

فلو شیپ پریناتولوژی متخصص زنان وزایمان ونازایی ومعاون آموزشی بیمارستان مبینی

4

سرکار خانم دکتر لاله صادقی

متخصص زنان وزایمان وسرپرست گروه زنان

5

سرکارخانم دکتر زهرا صفایی

متخصص زنان وزایمان ونازایی

6

سرکارخانم دکتر سوسن ناظری

متخصص زنان وزایمان ونازایی

7

سرکار خانم دکتر مونا جعفریان

متخصص زنان وزایمان ونازایی

8

سرکار خانم دکتر مرضیه شهابی

متخصص زنان وزایمان ونازایی

9

سرکار خانم دکتر فاطمه باقی زاده

متخصص زنان وزایمان ونازایی

10

سرکارخانم دکتر اعظم السادات  حسینی هوشیار

متخصص زنان وزایمان ونازایی

11

سرکارخانم دکتر نرجس فروهر

متخصص زنان وزایمان ونازایی

12

سرکار خانم دکتر  ژیلا آگاه

متخصص زنان وزایمان ونازایی

 

 

 

بیمارستان شهیدان مبینی سبزوار

لیست اسامی پزشکان متخصص نوزادان

 

ردیف

نام پزشک متخصص

تخصص

1

سرکار خانم نسرین هاشمیان نژاد

فوق تخصص نوزادان

2

جناب آقای دکتر صالحی پور

فوق تخصص نوزادان

3

جناب آقای دکتر کیخسروی

 فوق تخصص اورولوژی  نوزادان

4

جناب آقای دکتر تهرانی

فوق تخصص آلرژی وایمونولوژی نوزادان

5

خانم دکتر اهرانی

متخصص نوزادان

6

جناب آقای دکتر راستی ثانی

متخصص نوزادان

7

جناب آقای دکتر جلیلی

متخصص نوزادان

8

جناب آقای دکتر یاریگر روش

متخصص نوزادان

9

سرکار خانم دکترمحمدی

متخصص نوزادان

10

سرکارخانم دکترسراییان

متخصص نوزادان

11

سرکارخانم دکتر سهیلی راد

متخصص نوزادان