اطلاعات پزشکان

بیمارستان مبینی
گزارش اختیاری خطای پزشکیhttp//www.medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=12421
معرفی واحد آموزش به بیمارhttps://www.medsab.ac.ir/index.aspx?&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=12397