مبانی حاکمیت بالینی

 

مدل ها و الگوهاي مختلفي جهت تعريف و  توضيح حاكميت باليني در پيشينه تحقيق مي توان يافت كه يكي از الگوهايي كه در سيستم طب ملي انگلستان به كار گرفته شده است مدل 7 محوري يا 7 ستوني است كه با توجه به جامعيت آن از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران به عنوان مدل پيشنهادي معرفي شده است:

 

 

 

 

مشاركت بيمار و جامعه

آموزش و توسعه

مديريت خطر و ايمني بيمار

استفاده از اطلاعات

اثربخشي باليني

مميزي باليني

مديريت كاركنان