.

   دانلود : هیسترکتومی‌واژینال.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود : هیسترکتومی‌آبدومینال.pdf           حجم فایل 104 KB
   دانلود : مشاهده_داخل_رحم_با_آندوسکوپی(هیستروسکوپی).pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود : لخته_خون_یا_چربی_(آمبولی_ریه).pdf           حجم فایل 100 KB
   دانلود : کیست_تخمدان.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود : کیست_بارتولن.pdf           حجم فایل 99 KB
   دانلود : فشارخون_بالا.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود : حاملگی_خارج_از_رحم.pdf           حجم فایل 102 KB
   دانلود : توده_خوش_خیم_رحم.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود : بستن_لوله_های_رحمی.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود : افتادگی_مثانه.pdf           حجم فایل 102 KB
   دانلود : افتادگی_رحم.pdf           حجم فایل 103 KB
   دانلود : افتادگی_راست_روده.pdf           حجم فایل 105 KB