والدین گرامی پس از ترخیص با توجه به بیماری فرزند خود فایل آموزشی مورد نظر را مطالعه نمایید.

   دانلود : نوزاد_نارس.pdf           حجم فایل 119 KB
   دانلود : مسمومیت_با_اپیوم_در_اطفال.pdf           حجم فایل 129 KB
   دانلود : مراقبت_از_نوزاد.pdf           حجم فایل 131 KB
   دانلود : فلج_اطفال.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود : فاویسم.pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود : عیوب_مقعد_در_نوزاد.pdf           حجم فایل 99 KB
   دانلود : عفونت_گوش_میانی_در_اطفال.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود : عفونت_ریه_(پنومونی)_اطفال.pdf           حجم فایل 119 KB
   دانلود : عفونت_خون.pdf           حجم فایل 107 KB
   دانلود : عفونت_ادراری_در_کودکان.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود : زردی_نوزاد.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود : زجر_تنفسی.pdf           حجم فایل 129 KB
   دانلود : خروسک_(کروپ).pdf           حجم فایل 121 KB
   دانلود : تیک_مکونیوم.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : تندی_تنفس_(تاکی_پنه)_زودگذر_نوزادی.pdf           حجم فایل 109 KB
   دانلود : تب_در_کودکان.pdf           حجم فایل 109 KB
   دانلود : تاکی_پنه_(تندی_تنفس_زودگذر_نوزادی.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود : التهاب_مجاری_تنفسی_(برونشیولیت).pdf           حجم فایل 100 KB
   دانلود : افت_قند.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود : اسهال.pdf           حجم فایل 134 KB
   دانلود : اسهال_و_استفراغ_در_کودکان.pdf           حجم فایل 102 KB
   دانلود : اختلال_زجر_تنفسی_نوزادان.pdf           حجم فایل 98 KB