مادران پس از ترخیص با توجه به بیماری مورد نظر فایل های زیر را مطالعه نمایند.