دسترسی سریع
يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١

واحد سلامت روان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار با 4 بیمارستان آموزشی و 2 بیمارستان درمانی و 2 کارشناس روانشناسی فعالیت خود را آغاز نموده است.

مسئول واحد:ا. مهدی زاده(کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)

 تلفن داخلی: 44011094

هدف کلی (برنامه های سلامت روان):

ارتقای خدمات گروه سلامت روان (مشتمل بر مدیریت خدمات سلامت روان ) در حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

اهداف اختصاصی :

1.       تقویت برنامه های سلامت روان در مراکز تابعه

2.       بهبود مدیریت خدمات سلامت روان  در مراکز تابعه

3.       افزایش رضایتمندی بیماران بستری و سرپایی از خدمات گروه سلامت روان

4.       افزایش درصد بیماران سرپایی و بستری دریافت کننده خدمات سلامت روان

5.       تقویت مراقبتهای سلامت روان در بیمارستانها و اجرای صحیح آن

6.       کاهش عود علایم در بیماران بستری

7.       ارتقای آگاهی، مهارت و به روز کردن دانش کارشناسان سلامت روان و کارکنان بیمارستانی

8.       افزایش نظارت بر وضعیت ارائه خدمات گروه سلامت روان در مراکز تابعه

 

اهم وظایف کارشناس مسئول واحد سلامت روان معاونت درمان دانشگاه :

 

1.       تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه واحد سلامت روان معاونت درمان دانشگاه در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و برنامه های ابلاغی وزارت متبوع

2.       مشارکت و همکاری با بخش های ذیربط در معاونت درمان دانشگاه (نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، پرستاری و ...)

3.       همکاری با واحد سلامت روان معاونت بهداشت برای اجرای سند ملی سلامت روان در بخش درمان

4.       تعامل برون بخشی و درون بخشی با سازمان ها و ادارات و واحدهای مرتبط با برنامه های سلامت روان

5.       تعامل نزدیک و همکاری با گروه سلامت روان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

6.       هماهنگی با معاونت درمان برای لحاظ نمودن برنامه سلامت روان در برنامه استراتژیک معاونت

7.       نیاز سنجی و تلاش برای تامین و توزیع نیروی انسانی سلامت روان در مراکز درمانی تابعه دانشگاه

8.       ابلاغ آخرین دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط واصله از وزارت متبوع به شیوه الزام آور از لحاظ اجرایی به مراکزدرمانی تابعه

9.       تشکیل جلسات توجیهی آموزشی دوره ای برای کارشناسان سلامت روان مراکز درمانی تابعه

10.   انجام بازدید های نظارتی دوره ای منظم جهت اطمینان از پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تابعه

11.   پیگیری حل مشکلات موجود در پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تابعه

12.    ارائه بازخورد بازدیدهای انجام شده به بیمارستان ها

13.   بررسی گزارشات واصله از بخش سلامت روان بیمارستانهای تابعه و ارسال بازخورد های دوره ای به آنها

14.   نظارت بر پیاده سازی و اجرای سنجه های سلامت روان در اعتباربخشی بخش سلامت روان بیمارستانهای تابعه

15.   نظارت بر اجرای ضوابط بخش سلامت روان در بیمارستانهای تابعه

16.   تنظیم گزارش تحلیلی و وضعیت شاخص های بیمارستانهای تابعه در دوره های زمانی 6 ماهه تا یکساله و ارسال به گروه سلامت روان وزارت بهداشت

17.  سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت کارشناسان سلامت روان بیمارستان های تابعه

18.   نظارت، کنترل و یکپارچه سازی مطالب آموزشی تهیه شده در بیمارستانهای تابعه

19.   تعامل و تشکیل جلسات دوره ای با کارشناسان سلامت روان بیمارستان ها

20.   شرکت فعال در دوره ها و نشست های آموزشی مدیریتی ابلاغ شده از سوی ستاد وزارت بهداشت و سایر دوره ها به منظور روزآمد کردن دانش و مهارتهای مورد نیاز

21.   نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی ترجیحا" مطابق با برنامه های آموزش مداوم سلامت روان جهت کارشناسان  سلامت روان بیمارستان ها