روابط عمومی

 

 

روابط عمومی بیمارستان

خانم سمیه باعثی

تحصیلات: کارشناس اتاق عمل

شماره تماس: 44238100 داخلی (279)