جهت مشاوره آنلاین ابتدا از سامانه پذیرش 24نوبت گرفته ،پس از اطمینان حاصل کردن از نوبت خود فرم مشخصات بیماران را پر کرده و تمام اطلاعات فردی رابه

طور کامل وارد نموده.سپس به درگاه پرداخت آنلاین رفته و پرداخت خود را انجام داده.

در انتها پزشک در ساعت مقرر نوبتدهی شده با شما تماس خواهد گرفت.