بارگذاری فیش واریزی:

*  


فرم ثبت مشخصات بیماران مرکز مشاوره آنلاین طب ایرانینام ونام خانوادگی

*

کدملی

*

نام پدر

*

شماره همراه

*


شکایت اصلی

شرایط درخواست مشاوره

1-مراجع اول

2-پیگیری*

3-ارائه نتایج آزمایشات وتصویربرداری

ارسال مدارک پزشکی در صورت نیاز