برنامه پزشکان مرکز مشاوره آنلاین طب ایرانی

پزشک روز زمان
 آقای دکترمیرموسوی شنبه 16-17
خانم دکترفرشته قراط دوشنبه 7:45-9:15
 آقای دکترمجیدغضنفری دوشنبه 8:30-9:30
خانم دکتررقیه جوان سه شنبه 8:30-9:30
خانم دکتر فرشته قراط چهارشنبه 16-16:45