دسترسی سریع
يکشنبه ٠٥ تير ١٤٠١
En

کارگروههای کمیته دانشجویی توسعه آموزش:

کارگروه ارزشیابی

کارگروه آموزشی

کارگروه پژوهش در آموزش

کارگروه روابط عمومی