دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٤ خرداد ١٤٠١
En

در جلسه شماره 173 شورای آموزشی دانشگاه مورخ 12/08/1400، آیین نامه درون دانشگاهی جشنواره آموزشی شهید مطهری و همایش آموزش پزشکی به تصویب رسید. بر این اساس جشنواره درون دانشگاهی شهید مطهری هر سال با محوریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در یکی از روزهای هفته آموزش (بصورت حضوری یا مجازی) حسب شرایط و اقتضائات وقت برگزار خواهد شد.

در این جشنواره، از این افراد تقدیر به عمل خواهد آمد: ۱. صاحبان فرآیندهای برتر دانشگاهی (مبلغ حداقل یک‌میلیون تومان برای هر فرآیند در حیطه‌های شش‌گانه)، ۲. پژوهشگر آموزشی برتر (مبلغ حداقل یک‌میلیون تومان) ۳. اعضای هیات علمی که به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند ۴. اعضای هیات علمی که در یکسال گذشته ارتقای مرتبه پیدا کرده‌اند ۵. دانشجوی برتر آموزشی (حداقل پانصد هزار تومان)