فرم درخواست VPN
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
کد ملی :
 
 نوع کاربری
 
 شماره دانشجویی
 
 محل خدمت
 
 علت درخواست VPN
 
   دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی
   دسترسی به سامانه های دانشگاه
   دسترسی به پکس مرکزی