فرم درخواست VPN
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
ایمیل سازمانی (کاربری شبکه):
  نام کاربری که برای اینترنت استفاده می شود
و بصورت پیش فرض آدرس ایمیل سازمانی شما نیز می باشد.
به طورمثال medsab.ac.ir@92145588   یا hoseinif1@medsab.ac.ir
 نوع کاربری
 
 شماره دانشجویی
 
 محل خدمت
 
 علت درخواست VPN
 
   دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی
   دسترسی به سامانه های دانشگاه
   دسترسی به پکس مرکزی