فرم ثبت مشخصات اعضای محترم هیات علمی متقاضی سرویس ADSL
نام و نام خانوادگی:
*
کدملی:
*
شماره شناسنامه:
*
 نام پدر:
*
تاریخ تولد:
*
کدپستی:
آدرس: *
شماره تلفن ADSL: *
شماره موبایل: *
نوع استخدام:
(تاریخ پایان طرح/قرارداد)
*
رشته تحصیلی *
آخرین مدرک تحصیلی *
بارگذاری تصویر حکم پرسنلی: