عنایت به مصوبه هیات رئیسه  محترم دانشگاه ، مقرر گردید جهت اعضای محترم هیات علمی سرویس اینترنت منازل (در بستر ADSL مخابرات) تخصیص داده  شود. لطفا جهت درخواست سرویس ، فرم مربوطه را از طریق لینک زیر تکمیل نمایید. جهت ورود به فرم ، نیاز به کاربری و رمز عبور اینترنت می باشد.

 پیگیری و نتیجه از طریق ایمیل سازمانی به اطلاع رسانیده می شود.در صورت نیاز با داخلی 1035 تماس بگیرید.

فرم درخواست ADSL