به سایت مرکز آموزشی و پژوهشی درمانی برادران شهید مبینی خوش آمدید

راهنمای ارسال خلاصه مقالات

خلاصه مقالات از طریق سایت کنگره به دبیرخانه ارسال و پس از داوری، مقالات منتخب معرفی می‌گردند. خلاصه مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش می‌باشد.

درج کد اخلاق الزامی می باشد

در صورتی که هر یک از موارد زیر رعایت نشود چکیده مقاله از پروسه داوری حذف خواهد شد:

·            عدم رعایت دستورالعمل ارسال خلاصه مقالات از نظر ساختار بندی و تعداد کلمات مجاز

·            عدم ذکر عنوان، نام نویسندگان و نام سازمان نویسندگان در مقاله

·            عدم ارائه مقاله با نام و بی نام در هنگام سابمیت مقاله

دستورالعمل تهیه خلاصه مقالات:

1. تمامی انواع مقالات باید شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان و نام سازمان تمامی نویسندگان ،دانشگاه، کمیته تحقیقات دانشجویی ، مرکز تحقیقات و یا هر سازمانی که حمایت و تصویب کار تحقیقی را بر عهده داشته است باشد.

2. برای نگارش تمامی اجزاء در خلاصه مقالات فارسی از فونت B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت  Times New Roman  استفاده گردد. لطفا حتما مانند این نمونه باشد.

3. عنوان مقاله به صورت Bold و با فونت اندازه 14 نگارش گردد.

4. نام نویسندگان با فونت اندازه 12 نگارش گردد، زیر نام نویسنده ارائه دهنده مقاله خط کشیده شود.

5. سازمان نویسندگان (Affiliation) با فونت اندازه 10 نگارش گردد.

6. متن خلاصه مقاله با فونت اندازه 12 و سر تیتر‌ها به صورت Bold نگارش گردد.

7. حاشیه از هر طرف 2 سانتی‌متر منظور گردد.

 

دستورالعمل ارسال خلاصه مقاله بر حسب نوع مقاله

مقالات اصیل (Original Articles):


1. حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و (Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی 500 کلمه و انگلیسی 450 کلمه می‌باشد.

2. خلاصه مقالات اصیل باید شامل اجزاء زیر باشد:

• سابقه و هدف (Background and Objective)

• مواد و روش‌ها (Materials and Methods)

• یافته‌ها (Findings)

• نتیجه گیری (Conclusion)

• واژه‌های کلیدی (Key Words) 

تذکر: در مقالات کارازمایی بالینی کد ثبت IRCT بایستی در روش کار یا در انتهای چکیده ذکر گردد در غیر این صورت خلاصه مقاله ارسالی حذف خواهد شد.

مقالات مروری (Review articles):

1. حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و (Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی350 کلمه و انگلیسی 300 کلمه) می‌باشد.

2. تنها مقالات مرور سیستماتیک و متاآنالیز قابل قبول می‌باشند و مقالات مروری تشریحی (Narrative) در غربالگری اولیه حذف شده و وارد فرآیند داوری نمی‌گردند.

3. خلاصه مقالات مروری باید شامل اجزاء زیر باشد:

• سابقه و هدف (Background and Objective)

• روش جستجو (Search Method)

• یافته‌ها (Findings)

• نتیجه گیری (Conclusion)

• واژه‌های کلیدی (Key Words)

مقالات گزارش مورد (Case report):

1. حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان و (Affiliation برای خلاصه مقالات فارسی250 کلمه و انگلیسی 200 کلمه می‌باشد.

2. مقالات گزارش موردی حتماً باید حاوی نکته یا نکات آموزشی قابل قبول باشند.

3. خلاصه مقالات گزارش مورد باید شامل اجزاء زیر باشد:

• سابقه و هدف (Background and Objective)

• گزارش بیمار (Patient Report)

• نتیجه گیری (Conclusion)

• واژه‌های کلیدی (Key Words)


مقالات کیفی (Qualitative Articles):

1. حداکثر تعداد کلمات قابل قبول (بدون احتساب نام نویسندگان  برای خلاصه مقالات فارسی450 کلمه و انگلیسی 400 کلمه می‌باشد.

2. خلاصه مقالات کیفی باید شامل اجزاء زیر باشد:

• سابقه و هدف (Background and Objective)

• روش بررسی (Method of Evaluation)

• یافته‌ها (Findings)

• نتیجه گیری (Conclusion)

• واژه‌های کلیدی (Keywords)

در تمامی انواع مقالات بیشترین حجم چکیده می بایست به روش کار و یافته های اصلی تحقیق اختصاص یابد. از نوشتن مقدمه و یا نتیجه گیری طولانی خودداری شود.


ابداعات و اختراعات (Innovations and Inventions):


1. ابداعات و اختراعات باید در قالب مقالات پژوهشی اصیل به دبیرخانه همایش ارسال‌ گردند.

2. داشتن تاییدیه "اداره مالکیت صنعتی" برای پذیرش مقاله ضروری است.

   دانلود : راهنمای_ارسال_خلاصه_مقالات.pdf           حجم فایل 166 KB

آدرس: خراسان رضوی- سبزوار- توحید شهر- پردیس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-بلوک B- طبقه اول- کمیته تحقیقات دانشجویی

شماره تماس:  44018356 (051)   ایمیل: SRC@medsab.ac.ir