دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٥ آبان ١٤٠٠
سامانه پژوهان
ردیف
عنوان خدمت
فرآیند خدمت
مستندات مورد نیاز
مسئول ارائه خدمت
۱ ثبت پژوهشگران در سامانه پژوهان
فرایند
۲ ثبت طرح در سامانه پژوهان فرایند
۳
۴
۵