معرفی واحد پژوهشی بیمارستان

تلاش جهت توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان ها و اعضا هیأت علمی در بیمارستان های آموزشی درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستان ها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیأت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستان های آموزشی تشکیل شدند. این واحد با ارائه خدمات در زمینه های پژوهشی، مشاوره آماری، مشاوره متودولوژی به اساتید و فراگیران در رده های مختلف در پیشبرد طرح های پژوهشی فعالیت می کند.


برنامه حضور کارشناسان پژوهشی در معاونت آموزشی بیمارستان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی کارشناس

روز

ساعت

1

آقای محمد کیوانلو

شنبه

8-13

2

خانم ندا مهدوی فر

دوشنبه

8-13

3

خانم الهه فرومندی

چهارشنبه

8-13


شرح وظایف کارشناس پژوهشی بیمارستان

1- کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان

2- بررسی مشکلات پژوهشی بیمارستان، ایده پردازی و جمع آوری پیشنهادات اساتید و دانشجویان

3- نیازسنجی پژوهشی اساتید و دانشجویان

4- برگزاری  و اطلاع رسانی کارگاه ها، سخنرانی ها، سمینارهای پژوهشی بیمارستان

5-  همکاری در برگزاری جلسات پژوهشی بیمارستان

6- دریافت و ثبت طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی جهت تعیین نوبت رسیدگی در شورای پژوهشی بیمارستان و اعلام به دانشکده

 7- انجام و پیگیری امور پژوهشی بیمارستان

8- انجام فعالیت های مرتبط با پایان نامه ها

 9- هماهنگی جهت ارسال پروپوزال های مصوب شورای پژوهشی بیمارستان به شورای پژوهشی دانشکده جهت طرح

10- راهنمايی دانشجويان در خصوص نحوه پرکردن فرم ها و بررسی ظرفیت اساتید راهنما

11- راهنمای اعضا محترم هیات علمی و اساتید آموزشی جهت داوری، چاپ و... مقالات

12- هماهنگی ارسال پروپوزال های دریافتی جهت انجام داوری

13- همکاری و هماهنگی جهت بروزرسانی فهرست اولویت های پژوهشی و برنامه عملیاتی بیمارستان

14- ارتباط و تعامل با همکاران بیمارستان در راستای پیشبرد اهداف پژوهشی بیمارستان

15- مطالعه و آگاهی از آیین نامه ها، بخش نامه های پژوهشی