سیاست های آموزشی بیمارستان جغتای در حیطه آموزش به کارکنان

 به منظور ارتقای سطح دانش وکارایی وهمچنین مهارتهای تخصصی کارکنان نیازآموزشی کلیه پرسنل  در ابتدای سال به صورت الکترونیکی  تعیین می گردد.

 • نیاز های آموزشی  از فرمهای الکترونیکی توسط سوپروایزر آموزشی استخراج می شود.
 • نیاز های آموزشی اولویت بندی می شود.
 • اولویت های آموزشی  جهت کسب مجوزهای آموزشی با معاونت درمان مکاتبه می شود.
 • ثبت نام دوره های آموزشی مدون انجام می گردد.
 • تقویم آموزشی بیمارستان براساس اولویت های آموزشی تدوین میشود.
 • جهت رفع نیاز های آموزشی پرستاران اهداف کوتاه مدت وطولانی مدت تعیین می گردد.
 • شیوه های آموزشی و ابزارهای مختلف مانند برنامه های مدون وغیرمدون ,آموزش کلاسی وکارگاهی ومعرفی منبع های معتبر تعیین می گردد.
 • آموزشهای اجباری پرسنل براساس شاخصهای برنامه های بهبود کیفیت بیمارستان  مانند در صد احیاء قلبی ریوی موفق و سیاستهای بالادستی تعیین و برنامه ریزی می شود.
 • اثربخشی آموزشی برنامه های تدوین شده به صورت الکترونیکی  در سطوح مختلف تعیین شده وبه اطلاع مدیریت محترم  پرستاری بیمارستان می رسد.
 • آزمون توانمندی دوره ای پرسنل به صورت سالانه از کلیه همکاران اخذ می گردد.
 • برنامه اصلاحی در نتیجه پایش وارزیابی تدوین  واجرا می گردد.

   دانلود : aapar-cheklist_.pdf           حجم فایل 238 KB
   دانلود : كتابچه_ايمني_،_سلامت_شغلي.pdf           حجم فایل 1450 KB
   دانلود : کتابچه_کنترل_عفونت.pdf           حجم فایل 1252 KB
   دانلود : دستورالعمل_تلفن_همراه.pdf           حجم فایل 45 KB
   دانلود : کتابچه__توجیهی_بدو_خدمت.pdf           حجم فایل 4797 KB
   دانلود : شرح_وظایف_رده_های_پرستاری1396.pdf           حجم فایل 2641 KB