اخبار مهم
 • برگزاری کارگاه کتابدار پژوهشی
  وبینار کتابدار پژوهشی یکشنبه 27 تیرماه ساعت 10 الی 12 برگزار می گردد

 • برگزاری کارگاه کتابدار بالینی
  کارگاه کتابدار بالینی چهارشنبه 23 تیرماه برگزار می گردد.

 • دسترسی سامانه مشابهت یاب
  سامانه مشابهت‌یاب مجددا فعال شده و در دسترس قرار گرفته است.

 • دسترسی به پایگاه uptodate
  مشکل دسترسی به پایگاه uptodate برطرف گردید.

 • دسترسی به WOS
  دسترسی به WOS بر قرار گردید.

لیست کتب خریداری شده فارسی در سال 1399

رديف
ثبت
مدرک
عنوان
نویسنده
 
 

 
مترجم
ناشر
محل نشر
سال نشر
1 ‭۴۳۶۴۹‬ ‭۱۴۳۷۷‬ مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری کیزیور، رابرت ج
‭-‬
اندیشه رفیع تهران  ‭۱۳۹۷.‬
2 ‭۴۳۶۵۰‬ ‭۱۴۳۷۷‬ مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری کیزیور، رابرت ج
‭-‬
اندیشه رفیع تهران  ‭۱۳۹۷.‬
3 ‭۴۳۶۵۱‬ ‭۱۴۳۷۷‬ مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری کیزیور، رابرت ج
‭-‬
اندیشه رفیع تهران  ‭۱۳۹۷.‬
4 ‭۴۳۶۵۲‬ ‭۱۴۳۷۷‬ مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری کیزیور، رابرت ج
 

 

‭-‬
اندیشه رفیع تهران  ‭۱۳۹۷.‬
5 ‭۴۳۶۵۳‬ ‭۱۴۳۷۷‬ مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری کیزیور، رابرت ج ‭-‬ اندیشه رفیع تهران  ‭۱۳۹۷.‬
6 ‭۴۳۶۵۴‬ ‭۱۴۳۷۷‬ مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری کیزیور، رابرت ج
‭-‬
اندیشه رفیع تهران  ‭۱۳۹۷.‬
7 ‭۴۳۷۲۳‬ ‭۱۱۷۴۹‬ پرستاری مادران و نوزادان لیفر ‮‭۲۰۱۲‬ لیفر، گلوریا
‭-‬
اندیشه رفیع تهران ‭۱۳۹۲.‬
8 ‭۴۳۷۲۴‬ ‭۱۱۷۴۹‬ پرستاری مادران و نوزادان لیفر ‮‭۲۰۱۲‬ لیفر، گلوریا
‭-‬
اندیشه رفیع تهران ‭۱۳۹۲.‬
9 ‭۴۳۷۲۵‬ ‭۱۱۷۴۹‬ پرستاری مادران و نوزادان لیفر ‮‭۲۰۱۲‬ لیفر، گلوریا
‭-‬
اندیشه رفیع تهران ‭۱۳۹۲.‬
10 ‭۴۳۸۶۶‬ ‭۱۵۰۴۷‬ اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف ۲۰۲۰ تیلور، ‏‫هیو اس.‏‬
 

 

 ؛ مترجمین مائده احمدی دستجردی ... [و دیگران].
انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۹-‬
11 ‭۴۳۸۶۷‬ ‭۱۵۰۴۷‬ اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف ۲۰۲۰ تیلور، ‏‫هیو اس.‏‬  ؛ مترجمین مائده احمدی دستجردی ... [و دیگران]. انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۹-‬
12 ‭۴۳۹۷۹‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین
 ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و دیگران].
انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
13 ‭۴۳۹۸۰‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین
 

 

 ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و دیگران].
انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
14 ‭۴۳۹۸۱‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین  ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و دیگران]. انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
15 ‭۴۳۹۸۷‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین
 

 

 ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و دیگران].
انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
16 ‭۴۳۹۸۸‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین  ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و دیگران]. انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
17 ‭۴۳۹۸۹‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین
 ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و 
انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
18 ‭۴۳۹۹۵‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین
 

 

 ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و دیگران].
انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
19 ‭۴۳۹۹۶‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین  ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و دیگران]. انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
20 ‭۴۳۹۹۷‬ ‭۱۴۹۸۱‬ اصول جراحی‌های ژنیکولوژی تلیند (۲۰۲۰) هاندا، ویکتوریا لین
 

 

 ؛ مترجمین امیر پاشاابراهیمی ... [و دیگران].
انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۸-‬
21 ‭۴۴۲۷۲‬ ‭۹۷۳۶‬ پرستاری بهداشت مادران و نوزادن مطابق با سر فصل شورای عالی برنامه ریزی به انضمام سوالات کارشناسی ارشد وپرسش های چهار گزینه‌ای ضیغمی کاشانی ، ربابه، ‮‭۱۳۲۹‬- ‭-‬ جامعه نگر: سالمی  تهران  ‭۱۳۹۲.‬
22 ‭۴۴۲۷۳‬ ‭۹۷۳۶‬ پرستاری بهداشت مادران و نوزادن مطابق با سر فصل شورای عالی برنامه ریزی به انضمام سوالات کارشناسی ارشد وپرسش های چهار گزینه‌ای ضیغمی کاشانی ، ربابه، ‮‭۱۳۲۹‬-
‭-‬
جامعه نگر: سالمی  تهران  ‭۱۳۹۲.‬
23 ‭۴۴۶۰۰‬ ‭۱۵۰۴۷‬ اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف ۲۰۲۰ تیلور، ‏‫هیو اس.‏‬
 

 

 ؛ مترجمین مائده احمدی دستجردی ... [و دیگران].
انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۹-‬
24 ‭۴۴۶۰۱‬ ‭۱۵۰۴۷‬ اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف ۲۰۲۰ تیلور، ‏‫هیو اس.‏‬  ؛ مترجمین مائده احمدی دستجردی ... [و دیگران]. انتشارات حیدری تهران  ‭۱۳۹۹-‬
25 ‭۴۴۶۹۹‬ ‭۱۵۰۵۷‬ بیماریهای زنان برک و نواک ۲۰۲۰ ب‍رک‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
؛ ترجمه بهرام قاضی‌جهانی
گلبان‌نشر تهران ‭۱۳۹۸-‬
26 ‭۴۴۷۰۰‬ ‭۱۵۰۵۷‬ بیماریهای زنان برک و نواک ۲۰۲۰ ب‍رک‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
 

 

؛ ترجمه بهرام قاضی‌جهانی
گلبان‌نشر تهران ‭۱۳۹۸-‬
27 ‭۴۴۷۰۳‬ ‭۱۵۰۵۷‬ بیماریهای زنان برک و نواک ۲۰۲۰ ب‍رک‌، ج‍ان‍ات‍ان‌ ؛ ترجمه بهرام قاضی‌جهانی گلبان‌نشر تهران ‭۱۳۹۸-‬
28 ‭۴۴۷۰۴‬ ‭۱۵۰۵۷‬ بیماریهای زنان برک و نواک ۲۰۲۰ ب‍رک‌، ج‍ان‍ات‍ان‌
؛ ترجمه بهرام قاضی‌جهانی
گلبان‌نشر تهران ‭۱۳۹۸-‬
29 ‭۴۴۷۰۷‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
30 ‭۴۴۷۰۸‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
31 ‭۴۴۷۰۹‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
 

 

‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
32 ‭۴۴۷۱۰‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
33 ‭۴۴۷۱۱‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬ ‭-‬ گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
34 ‭۴۴۷۱۴‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
35 ‭۴۴۷۱۵‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
36 ‭۴۴۷۱۶‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
 

 

‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
37 ‭۴۴۷۱۷‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬ ‭-‬ گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
38 ‭۴۴۷۱۸‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
39 ‭۴۴۷۲۱‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
40 ‭۴۴۷۲۲‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
41 ‭۴۴۷۲۳‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
42 ‭۴۴۷۲۴‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬
 

 

‭-‬
گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
43 ‭۴۴۷۲۵‬ ‭۱۸۸۹۶‬ بارداری و زایمان ویلیامز ‭-‬ ‭-‬ گلبان‌نشر. قاضی‌جهانی تهران ‭۱۳۹۷.‬
44 ‭۴۴۷۲۸‬ ‭ ۱۵۰۵۸‬ ‏‫ORDER زنان، زایمان و مامایی‬ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌اله‏‫، ۱۳۴۰ -‬
‭-‬
پاشا تهران ‭۱۳۹۸.‬
45 ‭۴۴۷۲۹‬ ‭ ۱۵۰۵۸‬ ‏‫ORDER زنان، زایمان و مامایی‬ اک‍ب‍رزاده‌ پ‍اش‍ا، ح‍ج‍ت‌اله‏‫، ۱۳۴۰ -‬
 ‭-‬
پاشا تهران ‭۱۳۹۸.‬
46 ‭۴۴۷۳۱‬ ‭۱۵۰۵۹‬ امتحان‌ یار مباحث بهداشت ق‍اض‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، ب‍ه‍رام‌‏‫، ۱۳۴۳ -‬ ‭-‬ گلبان نشر تهران ‭۱۳۹۹.‬
47 ‭۴۴۷۳۳‬ ‭ ۱۵۰۶۰‬ نوزادان نلسون ۲۰۲۰ ک‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، راب‍رت‌، ‏‫۱۹۵۵ -     م.‏‬
 ؛ ترجمه مژگان مظاهری،آزاده زنوزی
گلبان نشر تهران ‭۱۳۹۸.‬
48 ‭۴۴۷۳۴‬ ‭ ۱۵۰۶۰‬ نوزادان نلسون ۲۰۲۰ ک‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، راب‍رت‌، ‏‫۱۹۵۵ -     م.‏‬
 ؛ ترجمه مژگان مظاهری،آزاده زنوزی
گلبان نشر تهران ‭۱۳۹۸.

 

آمار بازديد این صفحه:

41

تاریخ آخرین بروزرسانی:
جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠