فرم سنجش رضایتمندی پزشکان از مرکز آموزشی ، درمانی واسعی

با سلام

ضمن تشکر از تکمیل فرم ارزیابی ، خاطر نشان می سازد این فرم جهت تعیین میزان رضایت شما عزیزان از ارائه خدمات رفاهی ،

دسترسی به امکانات آموزشی به روز جهت ارائه بهتر مراقبت مستمر از بیمار، در این مرکز طراحی شده است .

لذا خواهشمند است موارد را با دقت خوانده ، سپس تکمیل نمایید .

امید است که بتوانیم در راستای بهبود مستمر کیفیت ارائه خدمات به پزشکان محترم گام برداریم . قبلا از همکاری شما متشکریم .

ردیف

موارد

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

1

میزان رضایت شما ازعملکرد تیم رهبری و مدیریت

2

میزان رضایت شما از امنیت شغلی خود در بیمارستان

3

میزان رضایت شما از مزایای دریافتی از بیمارستان

4

میزان رضایت شما از خدمات رفاهی که بیمارستان به شما ارائه می دهد.

5

میزان رضایت شما از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

6

میزان رضایت شما از تغذیه بیمارستان

7

میزان رضایت شما از آموزش های ضمن خدمت

8

میزان رضایت شما از دسترسی به سیستم HIS

9

میزان رضایت شما از دسترسی به سیستم Pacs

10

میزان رضایت شما از واحد آموزش (سمعی و بصری)

11

میزان رضایت شما از اطلاع رسانی مشاوره ها

12

میزان رضایت شما از امکانات رفاهی پاویون و اتاق مقیمی

13

میزان رضایت شما از واحد کتابخانه و دسترسی به اینترنت

14

میزان رضایت شما از امور اداری و کارگزینی

15

میزان رضایت شما ازسیستم نقلیه بیمارستان

16

میزان تعهد شما به رعایت اصول اخلاقی و رفتار حرفه ای

17

میزان تعهد شما به حفظ اسرار و محرمانگی (اطلاعات پرونده بیمار)

18

میزان توصیه شما به بستری شدن اطرافیان و نزدیکان دراین بیمارستان

19

میزان توصیه شما به اشتغال همکار خود در این بیمارستان

20

میزان رضایت شما در خصوص اشتغال خود در مرکز اورژانس بیمارستان


پیشنهادات