اهداف کلان       GOAL  

1 -   ارتقاء کیفیت خدمات  در راستای اعتبار بخشی ملی

2-    برون سپاری

3-    مديريت قراردادهاي بيمه اي

4-    ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سلامت و ایمنی بیمار و کارکنان  و مدیریت خطر بیمارستان

5-   افزایش بهره وری منابع ( انساني ، فيزيکي ، مالی ) 

6-  توسعه و ارتقاء سامانه های الکترونیکی

7- اجرای استانداردهای اعتبار بخشی آموزشی

8- مدیریت بحران کرونا در بیمارستان