رضایت سنجی پیمانکار از کار فرما

1.      قرارداد نوشته شده را چگونه ارزیابی می کنید ؟

                                                                       خیلی خوب     خوب     متوسط     ضعیف

2.      از نحوه برخورد کار فرما به چه میزان رضایت دارید؟

                                                                      خیلی خوب     خوب     متوسط     ضعیف

3.      از نحوه برخورد پرسنل به چه میزان رضایت دارید؟

                                                                           خیلی خوب       خوب     متوسط     ضعیف

4.      از نحوه پرداخت سند های مالی به چه میزان رضایت دارید ؟

                                                                      خیلی خوب     خوب     متوسط     ضعیف

5.      از تجهیزات و امکانات در اختیار گذاشته شده از سمت کار فرما به چه میزان رضایت دارید؟

                                                                      خیلی خوب     خوب     متوسط     ضعیف

6.      پیگیری چالش و مشکلات به وجود آمده از سمت کارفرما را چگونه ارزیابی می کنید؟

                                                                         خیلی خوب     خوب     متوسط     ضعیف

7.      آیا تمایل به شرکت مجدد در مناقصه را دارید ؟

                                                                         خیلی خوب      خوب     متوسط     ضعیف

8.      آیا شرکت در مناقصه را به دیگران هم پیشنهاد می کنید؟

                                                                         خیلی خوب     خوب     متوسط     ضعیف

9.       پیشنهادات خود را در خصوص بهبود روند کار و ادامه رابطه کاری بنویسید ؟