معرفی کارشناسان معاونت آموزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

مهری دیواندری

کارشناس آموزش

2

حمیده اکرمی

کارشناس آموزش

 

شماره تماس

داخلی 4040 / مستقیم: 44665721-051

 

شرح وظایف کارشناسان

ردیف

عنوان

1

کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از معاونت آموزشی

2

اجرای صحیح مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات مربوطه

3

بررسی نامه های وارده از معاونت آموزشی و پیگیری آن ها، تهیه پیش نویس نامه ها و بخشنامه های لازم نظارت در توزیع نامه ها، بخشنامه ها و یا برنامه های آموزشی

4

بررسی و نظارت در تنظیم و اجرای امتحانات با همکاری سرپرستان گروه های آموزشی و تنظیم لیست نمرات دانشجویان

5

بررسی و نظارت در تنظیم برنامه دروس دانشجویان با همکاری سرپرستان گروه های آموزشی بیمارستان و سایر واحدهای ذیربط

6

بررسی و نظارت در تنظیم جلسات آموزشی بیمارستان و گروه های آموزشی و تهیه صورتجلسات و اجرای موارد مطرح شده در جلسات

7

بررسی و نظارت بر برنامه ریزی کلاس های تئوری دانشجویان و اطلاع به اساتید

8

نظارت بر برنامه های سالن کنفرانس و کلاس های درس

9

انجام کلیه امور مربوط به برگزاری کنفرانس های علمی و آموزشی بیمارستان و صدور گواهی سخنرانی و شرکت

10

گزارش فعالیت های آموزشی گروه های مختلف آموزشی بیمارستان به معاونت آموزشی

11

امور هیئت علمی شامل تشکیل پرونده حضور و غیاب و بررسی ساعات کارکرد و انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.

12

ارسال نمرات به دانشکده پزشکی

13

معرفی فراگیران به طور هفتگی یا ماهانه به اساتید

14

نظارت کنترل حضور و غیاب فراگیران و اعلام غیبت ها به دانشکده پزشکی

15

اعلام گواهی انجام کار و نمرات دستیاران به گروه های آموزشی دانشکده پزشکی

16

انجام امور اداری، گواهی کار، گواهی حقوق و مرخصی و … جهت دانشجویان و دستیاران

17

همکاری و هماهنگی لازم با گروه های آموزشی دانشکده

18

راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات فراگیران

19

دریافت انتقادات، پیشنهادات و کلیه درخواست های آموزشی و پیگیری موارد آن ها

20

برنامه ریزی گزارش صبحگاهی و کنفرانس های ماهانه و اطلاع به اساتید

21

پاسخ به پیشنهادات و انتقادات و دیگر درخواست های آموزشی، رفاهی، تحصیلی و …