دسترسی سریع
سه شنبه ٠٣ خرداد ١٤٠١
En


 

جهت طرح در شورا کد رهگیری عنوان فارسی طرح عنوان طرح مقطع
شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 96238 بررسی ارتباط بین هورمون های بافت چربی با سکته مغزی ایسکیمیک 15001854
شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 97008 اندازه گیری المنت ها و هیدروکربن های چندحلقه ای معطر  (PAHs)باند شده با ذرات  ذرات معلق هوای سبزوار و ارزیابی ریسک ناشی از مواجهه با آنها 15001889
شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 97238 مطالعه قابلیت فتوکاتالیزوری چارچوب زئولیتی ایمیدازول (ZIF-8) اصلاح شده با هیستامین، تنگستوفسفریک اسید یا اکسید روی در تخریب رنگ های آلی صنعتی 15002119
شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 97243 بررسی اثر آلوپورینول بر اختلال حافظه فضایی ناشی از سیس پلاتین در موش های صحرایی نر( پایانامه) 15002124 کارشناسی ارشد
شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 97257 مطالعه ی برهم کنش تئوری داروهای ضد سرطان سیتارابین و 5-فلوراسیل با نانوذره مغناطیسی Fe3O4 به عنوان سیستم های حامل دارویی هدفمند 15002138
شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 98004 طراحی نانوسنسور فلورسنتی با پلیمرهای حک شده مولکولی سیلیکای حاوی نقاط کوانتومی کربنی جهت اندازه گیری دیازپام در سرم خون و ادرار 15002160
شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 98067 مطالعه ی تئوری برهم کنش داروهای ضد ویروسی آسیکلویر و زیدوودین با نانوذرات مغناطیسی مگنتیت Fe3O4  به عنوان سیستم حامل دارویی هدفمند 15002223
شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 98\پایانامه  بررسی اثرصمغ گیاه باریجه (Galbanum) بر روی القاءآپوپتوز در رده سلولی  Jurkat(پایانامه) 15002196 دکتری حرفه ای