دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ آذر ١٤٠٠

همکاری با سایر دانشگاه ها:

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان