فعالیت های آموزشی

عنوان فعالیت آموزشی

زمان برگزاری

گزارش صبحگاهی

شنبه لغایت چهارشنبه هر هفته

راند

هر روز

گرند راند

هفتگی

کنفرانس آموزشی

ماهانه

ژورنال کلاب

هفتگی

حضور در درمانگاه

شنبه  لغایت پنجشنبه هر هفته

کیس ریپورت

هفتگی

Log Book

تکمیل در طول دوره آموزش

حضور در اتاق عمل

هفتگی