تقویم آموزشی دانشگاه‌ های علوم ‌پزشکی اعلام شد.

بر اساس تقویم آموزشی وزارت بهداشت؛ کلاس‌های درس دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی برای نیم سال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از شنبه ۱۵ شهریور آغاز می‌شود و روز پنج شنبه ۱۱ دی ماه پایان می پذیرد. بنابراین دانشجویان به مدت  ۱۷ هفته در کلاس ‌های درس حضور خواهند یافت.
همچنین طبق تقویم فوق حدود دو هفته پس از شروع نیم سال جاری فرصتی برای حذف و اضافه دانشجویان علوم پزشکی در نظر گرفته شده و حذف اضطراری نیز تا سه هفته به پایان نیم سال تحصیلی ادامه دارد.
تاریخ امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی دانشگاه‌های علوم پزشکی از روز شنبه ۱۲ دی ماه شروع می‌شود و به مدت دو هفته یعنی تا روز پنج شنبه ۲۵ این ماه ادامه دارد.
کلاس‌های آموزشی ترم آینده دانشجویان علوم پزشکی همانند ترم قبل و عمدتا به شکل مجازی و در برخی مناطق آموزش به صورت ترکیبی و تلفیقی ارائه می‌شود.
برگزاری کلاس‌های آموزشی عمده ورودی‌های جدید نیز به بهمن ماه موکول می‌شود.