واحد پانسیون پزشکان و دانشجویان پزشکی

واحد پانسیون پزشکان و دانشجویان پزشکی مرکز آموزشی درمانی واسعی در محوطه بیمارستان، ورودی بخش ها، طبقه دوم در یک طبقه دو واحدی واقع گردیده است.  این طبقه شامل اتاق ها به شرح ذیل می باشد:

ردیف

اتاق

شماره تماس

1

اتاق متخصصین نرولوژی، عفونی

4292

2

اتاق متخصصین داخلی

4291

3

اتاق متخصصین طب اورژانس

4293

4

اتاق اساتید پرستاری

4290

5

اتاق رزیدنت داخلی آقا سال یک

4294

6

اتاق رزیدنت داخلی آقا سال دو

4295

7

اتاق رزیدنت داخلی خانم

4296

8

اتاق دانشجویان اینترن

4297

9

سالن کنفرانس

---

10

اتاق رختکن آقایان

---

11

اتاق رختکن خانم ها

---

12

انبار

---