اعضای هیات علمی و پزشکان آموزشی

نام و نام خانوادگی: دکتر سید حسین صفی آبادی

رشته تحصیلی : متخصص داخلی/ فوق تخصص روماتولوژی

سمت:  مدیر گروه / عضو هیات علمی

گروه: داخلی

دارای بورد فوق تخصصی روماتولوژی

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر بابک پیروشعبانی

رشته تحصیلی: متخصص داخلی / فوق تخصص سرطان و هماتولوژی

سمت: عضو هیات علمی

گروه: داخلی

دارای بورد فوق تخصصی هماتولوژی

 

نام و نام خانوادگی:  دکتر مریم لطیف نیا

رشته تحصیلی: متخصص داخلی / فوق تخصص گوارش

سمت:  عضو هیات علمی

گروه: داخلی

دارای بورد فوق تخصصی گوارش

 

نام و نام خانوادگی: دکتر بتول بیرجندی

رشته تحصیلی : متخصص داخلی/ فوق تخصص غدد

سمت:  مدیر گروه / عضو هیات علمی

گروه: داخلی

دارای بورد فوق تخصصی غدد

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی مولوی

رشته تحصیلی:  متخصص داخلی / فوق تخصص گوارش

سمت:  عضو هیات علمی

گروه: داخلی

دارای بورد فوق تخصصی گوارش

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر نجمه رحیمی

رشته تحصیلی:  متخصص داخلی/ فوق تخصص غدد

سمت: عضو هیات علمی

گروه: داخلی

دارای بورد فوق تخصصی غدد

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا میرحسینی

رشته تحصیلی: متخصص داخلی / فوق تخصص نفرولوژی

سمت: عضو هیات علمی

گروه: داخلی

دارای بورد فوق تخصصی نفرولوژی

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر اصغر کاظم زاده

رشته تحصیلی: متخصص داخلی / فوق تخصص ریه

سمت: عضو هیات علمی

گروه: داخلی

دارای بورد فوق تخصصی ریه

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر داود سروش

رشته تحصیلی: متخصص مسمومیت

سمت: عضو هیات علمی

گروه: داخلی

دارای بورد تخصصی مسمومیت

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا نمدچیان

رشته تحصیلی: متخصص داخلی

سمت: پزشک آموزشی

گروه: داخلی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مریم فائزیان

رشته تحصیلی: متخصص داخلی

سمت: پزشک آموزشی

گروه: داخلی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا دلیر ثانی

رشته تحصیلی: متخصص داخلی

سمت: پزشک آموزشی

گروه: داخلی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر افسانه کفاش

رشته تحصیلی: متخصص عفونی

سمت: مسئول درس / عضو هیات علمی

گروه: عفونی

دارای بورد تخصصی بیماری های عفونی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر ابوالفضل شکیبا

رشته تحصیلی: متخصص عفونی

سمت: عضو هیات علمی

گروه: عفونی

دارای بورد تخصصی بیماری های عفونی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر الهه عبدالی

رشته تحصیلی: متخصص پوست

سمت: پزشک آموزشی

گروه: پوست

 

نام و نام خانوادگی: دکتر حبیب آشنا

رشته تحصیلی: متخصص عفونی

سمت: پزشک آموزشی

گروه: عفونی

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر ژیلا آگاه

رشته تحصیلی: متخصص زنان و زایمان

سمت: عضو هیات علمی

گروه: زنان

دارای فلوشیپ آنکولوژی زنان

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر بهناز سوئیزی

رشته تحصیلی: متخصص زنان و زایمان

سمت: عضو هیات علمی

گروه: زنان

دارای فلوشیپ زنان و نازایی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر میترا افتخار یزدی

رشته تحصیلی: متخصص زنان و زایمان

سمت: عضو هیات علمی

گروه: زنان

دارای فلوشیپ پریناتولوژی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد رضا شگرف نخعی

رشته تحصیلی: متخصص روانپزشکی

سمت: مسئول درس / عضو هیات علمی

گروه: روانپزشکی

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر هومن کامرانیان

رشته تحصیلی: متخصص اعصاب و روان

سمت: عضو هیات علمی

گروه: روان

دارای بورد تخصصی اعصاب و روان

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین فهیمی

رشته تحصیلی: متخصص اعصاب و روان

سمت: عضو هیات علمی

گروه: روان

دارای بورد تخصصی اعصاب و روان

نام و نام خانوادگی: دکتر حمیدرضا باغانی

رشته تحصیلی: متخصص ارولوژی

سمت: مسئول درس / عضو هیات علمی

گروه: ارولوژی

دارای بورد تخصصی ارولوژی

نام و نام خانوادگی: دکتر مجتبی تیموری

رشته تحصیلی: متخصص ارولوژی

سمت: پزشک آموزشی

گروه: ارولوژی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر منا اسدی

رشته تحصیلی: متخصص مغز و اعصاب

سمت: پزشک آموزشی

گروه: مغز و اعصاب

نام و نام خانوادگی: دکتر سارا مالی

رشته تحصیلی: متخصص مغز و اعصاب

سمت: پزشک آموزشی

گروه: مغز و اعصاب

نام و نام خانوادگی: دکتر رامین شهرآینی

رشته تحصیلی: متخصص رادیولوژی

سمت: عضو هیات علمی

گروه: رادیولوژی

دارای بورد تخصصی رادیولوژی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر پژمان پروهان

رشته تحصیلی: متخصص پرتو درمانی

سمت: عضو هیات علمی

گروه: رادیولوژی

دارای بورد تخصصی پرتو درمانی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سید علیرضا جوادی نیا

رشته تحصیلی: متخصص رادیوتراپی-آنکولوژی

سمت: عضو هیات علمی

گروه: رادیولوژی

دارای بورد تخصصی رادیوتراپی-آنکولوژِی

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن صبوری

رشته تحصیلی: متخصص رادیولوژی

سمت: عضو هیات علمی

گروه: رادیولوژی

دارای بورد تخصصی رادیولوژی