سه شنبه ٠٥ بهمن ١٤٠٠

 

نام و نام خانوادگی: قاسم سیدآبادی

مدرک:کارشناس بهداشت محیط

سمت:مسئول واحد مدیریت خطر بلایا