معرفی بخش سوختگی

مسئول بخش:دکتربهروز منشیان 

سرپرستار:نسیم حقیقی

 

محل بخش:انتهای غربی راهرواصلی

 

شماره داخلی:340

 

تعداد پرسنل:صبح 3نفر-عصر 2نفر-شب 2نفر-نیروی کمکی صبح 2نفر-

عصروشب یک نفر

 

تعداد پزشکان:6نفر

 

منشی یک نفر شیفت صبح

 

تعداد تخت ها : 6تخت

 

 

تجهیزات بخش شامل

 

دستگاه نوار قلب یک عدد-دستگاه الکترو شوک یک عدد-ساکشن پرتابل یک عدد- تخت وان سه عدد-

 

ترالی اورژانس یک عدد-پایه سرم پرتایل سه عدد- نبولایزر یک عدد

 

امکانات رفاهی بیماران

 

زنگ احضار پرستار –تلویزیون داخل هر اتاق-یخچال داخل هر اتاق-سرویس بهداشتی و حمام داخل هر اتاق-واکر-ویلچر

 

 چهار پایه کنار هر تخت-کاردکس وپمفلت آموزشی-سجاده وجا نماز-بیمارانی که استراحت مطلق هستند لگن وظرف

 

مخصوص ادرار توسط خدمات به بیماران داده میشود

 

 

پذیرش بیماران در بخش سوختگی

 

پذیرش به صورت الکتیو واورژانسی می باشد

 

قسمت های مختلف بخش

اتاق کار

اتاق بیماران هر اتاق دو تخت

اتاق استراحت پرسنل

اتاق کثیف و اتاق تمیز

 

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب