معرفی بخش سوختگی

 

مسئول بخش:دکترعلوی زاده 

سرپرستار:نسیم حقیقی

 

محل بخش:انتهای غربی راهرواصلی

 

شماره داخلی:340

 

تعداد پرسنل:صبح 3نفر-عصر 2نفر-شب 2نفر-خدمات هر شیفت 1 نفر

 

تعداد پزشکان:6نفر

 

منشی یک نفر شیفت صبح

 

تعداد تخت ها : 6تخت

 

 

:تجهیزات بخش شامل

 

دستگاه نوار قلب یک عدد-دستگاه الکترو شوک یک عدد-ساکشن پرتابل یک عدد- تخت وان سه عدد-

 

ترالی اورژانس یک عدد-پایه سرم پرتایل سه عدد- دستگاه مانیتور پرتابل یک عدد- دستگاه پالس اکسی متری یک عدد - سرنگ پمپ یک عدد 

 

:امکانات رفاهی بیماران

 

زنگ احضار پرستار –تلویزیون داخل هر اتاق-یخچال داخل راهرو-سرویس بهداشتی و حمام داخل هر اتاق-واکر-ویلچر

 

 چهار پایه کنار هر تخت-کاردکس وپمفلت آموزشی-سجاده وجا نماز-بیمارانی که استراحت مطلق هستند لگن وظرف

 

.مخصوص ادرار توسط خدمات به بیماران داده میشود

 

 

:پذیرش بیماران در بخش سوختگی

 

.پذیرش به صورت الکتیو واورژانسی می باشد

 

:قسمت های مختلف بخش

اتاق کار

اتاق بیماران هر اتاق دو تخت

اتاق استراحت پرسنل

اتاق کثیف و اتاق تمیز