واحد تغذیه

يکي از اجزاء لاينفک بيمارستان است که شامل دو واحد مستقل مشاوره تغذيه و رژيم درماني  )مشاوره بيماران بستری در بخش و سرپايي در کلينيک تغذيه( و خدمات غذايي ) کنترل و نظارت بر مواد غذايي خريداری شده ، انتقال مواد غذايي خام يا فرآوری شده، انبارسازی، آماده سازی، طبخ، نگهداری غذای آماده، توزيع غذا و ميان وعده ها، بوفه مواد غذايي و سالن های سرو غذا (با کارشناسان مستقل بوده و وظايف اين دو واحد را بعهده دارد.

   واحد مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

اين واحد، مشاوره بيماران بستری در بخش و سرپايي در کلينيک تغذیه را بعهده دارد. تنظیم برنامه ویژه غذايي جهت بيماران، به عنوان بخشي از برنامه درمان ي ايشان ، مراقبت های ویژه تغذیه ای) استفاده از روش های تغذیه با لوله و تغذيه وريدی جهت تامين نيازهای غذايي بیماران و کمک به درمان ايشان )، از جمله مسئوليت های اين بخش است.

 مشاوره تغذیه در بیماران بستری

عبارتست از ويزيت بيمار که شامل ارزيابي تخصصي تغذیه، تنظیم رژيم غذايي و پيگيری وضیعيت تغذيه بيمار با تکميل فرم های مربوطه توشط کارشناس تغذیه مي باشد.

ارزیابی اولیه و تخصصی تغذیه

سنجش نيازهای تغذيه ای بيمار که با استفاده از فرم های ارزيابي اوليه (توسط پرستار) و تخصصي (توسط کارشناس تغذيه) انجام مي شود.

  واحد خدمات غذایی

اجرای امور مرتبط با خريد مواد غذايي انتقال مواد غذايي خام يا فرآوری شده، انبارسازی، آماده سازی، طبخ، نگهداری غذای آماده، توزیع غذا و ميان وعده ها ، بوفه مواد غذايي و سالن های سرو غذا برای بيماران و پرسنل بيمارستان و فعاليتهای جانبي مربوطه در اين واحد صورت مي گيرد. پاسخگويي و نظارت بهداشتي برموارد فوق با واحد بهداشت محيط بيمارستان مي باشد.