لیست فرآیندهای مرکز آموزشی درمانی امداد شهید دکتر بهشتی:

 

فرآیند ارائه خدمات در بخشهای بستری

فرآیند ارائه خدمات جراحی در بخشهای بستری

فرآیند ارائه خدمات اورژانسی

فرآیند ارائه خدمات جراحی در اتاق عمل

فرآیند ارائه خدمات تصویربرداری

فرآیند ارائه خدمات آزمایشگاهی

فرآیند ارائه خدمات درمانگاه

فرآیند ارائه خدمات دارویی

فرآیند ترخیص

فرآیند پذیرش

فرآیند مشاوره

فرآیند اعزام