اهداف استراتژیک بيمارستان :

 

 -S1حفظ و ارتقاء ایمنی بیماران و کارکنان

 -S2افزایش رضایتمندی بیماران و کارکنان

-S3مدیریت هزینه

S4-بهبود کیفیت خدمات و نظارت بر آن

S5-ارتقاء و پایش سطح دانش کارکنان

S6 -ارتقاء و پایش سطح آموزش دانشجویان و اعضاء هیات علمی

S7-ارتقاء و بهبود استاندارد تجهیزات

S8-توسعه فضای فیزیکی

 

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب