مدیرداخلی  بیمارستان:

آقای حسین سیدآبادی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

تلفن تماس: 05144016124

 

 

شرح وظایف مدیر داخلی بیمارستان :

 - مسئولیت ونظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان

انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان

-هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تأسیسات بیمارستان ، بخشهای اداری ، مالی ، بالینی ، پزشکی و پیراپزشکی

-شرکت در جلسات هیات رئیسه ، تحول اداری  ، آموزش ، کمیته های بیمارستانی و...

تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن

کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان

-طبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان

تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد - راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان

نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها

-ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی

-تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی وارائه آموزش و راهنمایی آنان

-ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان

نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی

-شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتها ی دانشگاه

-مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای  مختلف بیمارستان

ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش

هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه

-هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی ، مصرفی و تعمیرات دستگاههاو رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه

-نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان

-پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر

-پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع

-پیگیری جهت رضایتمندی بیمار ، مددجو و همکاران و خانواده تحت امر

نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت امر

نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها

سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه

نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه

شرکت در سمینارها ، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام ما فوق

مطالعه و بررسی در زمینه ساعت کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار بر اساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده و جاری در واحدها

-جمع آوری اطلاعات مربوط نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام ما فوق

-مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی ، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید ، توزیع ، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل

-برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و دراز مدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هر یک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران

-انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام ما فوق