اطلاعات مورد نیاز بیماران

قابل توجه کلیه بیماران و همراهان گرامی (جهت سهولت کار خود مطالب ذیل را به دقت بخوانید )

با تشکر