دسترسی سریع
جمعه ٢٨ مرداد ١٤٠١

برنامه سلامت شهری

- اجرای خدمات مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه جهت 41 هزار نفرجمعیت ساکن در مناطق پنجگانه حاشیه شهر

-تجهیز و تامین نیروی انسانی به تعداد 118 نفر جهت اجرای برنامه سلامت شهری جهت جمعیت شهر سبزوار و حاشیه

- واگذاری 12 پایگاه سلامت شهری و 3 مرکزخدمات جامع سلامت به بخش خصوصی بر اساس بسته خدمتی و دستورالعمل ابلاغی نسخه 04

-سرشماری جمعیت شهر سبزوارو مناطق حاشیه و نیز بلوک بندی مناطق تحت پوشش هر پایگاه سلامت با مشخص نمودن مراقب سلامت بلوک مربوطه

- بررسی عملکردفنی کلیه نیروهای طرف قرار داد در راستای پرداخت پایش 20 درصد

-پرداخت کارانه سلامت شهری به کارکنان رسمی شاغل در مراکز و پایگاه های سلامت دولتی بر اساس عملکرد در سامانه سیب و رضایت سنجی