حسابدار مسئول

نام ونام خانوادگی مسئول واحد:عباس هاتفی

      تحصیلات: لیسانس حسابداری

           سمت :مسئول حسابداری
الف ) ذیحسابی شبکه بهداشت

نظارت بر کلیه عملیات مالی از جمله :

1-  دریافت و پرداخت طبق مقررات و اسناد تنظیمی پس از امضاء مربوطه

2- تنظیم لیست حقوقی مستخدمین بر اساس احکام و همچنین احتساب و کسر مالیات باز نشستگی و سایر بدهیها

3-  کنترل اعتبارات تخصیصی

4-  کنترل کیفیت بر سطح افزایش درآمد اختصاصی

5-  رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها

6-  انجام مکاتبات در حدود اختیارات

7-  تهیه گزارشات لازم به مقام مافوق

8-  نظارت بر امور انبارها ( اموالی و دارویی ) و همچنین اموال شبکه