شماره تماس های کلینیک ویژه تخصصی وفوق تخصصی  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 

ردیف

نام حوزه یا واحد

نام مسئول یا کارشناس مربوطه

تلفن

1

ریاست

جناب آقای دکتر فروزان

44011553

2

سوپروایزری

سوپروایزر مربوطه

44011552

3

فناوری اطلاعات

خانم مهندس جاویدمهر

44011551

4

پذیرش طبقه اول

متصدی پذیرش

44011554

5

پذیرش طبقه دوم

متصدی پذیرش

44011558

6

امور اداری

آقای میری

44011555

7

انبار دار

خانم لطفی

44011555

8

امور بیمه

آقای عابدی

44011556

9

امور مالی

آقایان رستگاری موسوی

44011557

10

صندوق

آقایان نصرتی - خسروآبادی

44011558

11

نگهبانی

آقایان دلاوری- صادقی

44011559

12

آزمایشگاه

خانم اکبری

44011561

13

سلامتکده طب سنتی

خانم جعفری

44220869

14

دندانپزشکی

خانم کیانی

44220863

15

کلینیک دیابت

خانم دکتر پور مجاهد

44453305

16

فیزیوتراپی

خانم دیواندری

44011571

17

رایولوژی و سونوگرافی

خانم کارگزار

44011572