• گزارش تصویری از حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درسبزوار
    بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به روایت تصویر...

  • مرکز کوهورت پایش سلامت سبزوار افتتاح شد .
    معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت:حدود 55 درصد از مرگ ها در ایران زودرس است و به همین دلیل هدف اصلی مراکز پایش سلامت، انجام پژوهش و تحقیقات برای پیشگیری از بیماری های غیر واگیر برای جلوگیری از این نوع مرگ ها است.

  • گرنت استفاده شده پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی
    گرنت استفاده شده پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی

  • ثبت گزارشات دوره ای و پایان طرح در سامانه پژوهان
    ثبت گزارشات دوره ای و پایان طرح در سامانه پژوهان

  • قابل توجه اعضای هیات علمی و کارمندان پژوهشگر
    قابل توجه اعضای هیات علمی و کارمندان پژوهشگر