• برگزاری کارگاه مبانی آشنایی با Real Time PCR
  برگزاری کارگاه مبانی آشنایی با Real Time PCR

 • برگزاری سه کارگاه در آبان ماه
  برگزاری سه کارگاه در آبان ماه 1395

 • برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی آشنایی سیستم بیولوژی
  برگزاری سلسله کارگاه های آموزشی آشنایی سیستم بیولوژی

 • اشنایی با زیست شناسی سامانه ای
  اشنایی با زیست شناسی سامانه ای

 • گزارش عملکرد مرکز در سال 94
  گزارش عملکرد مرکز در سال 94