• هفته ملی سالمندان با شعار "نه علیه تبعیض سنی" گرامی باد.
    هفته ملی سالمندان با شعار "نه علیه تبعیض سنی" گرامی باد.