• هفته ملی سالمندان با شعار "نه علیه تبعیض سنی" گرامی باد.
  هفته ملی سالمندان با شعار "نه علیه تبعیض سنی" گرامی باد.

 • what is needed for healthy ageing
  what is needed for healthy ageing

 • what influences health in older age
  what influences health in older age

 • ageing and health
  ageing and health

 • سالمندی و ورزش
  اهميت ورزش و فعاليت بدنی در سالمندان