• برگزاری جلسه آموزشی ویژه مدیران ومربیان روستا مهد ها درشبکه بهداشت ودرمان جوین
    در راستای هفته ملی بسیج آموزش تغذیه با شعار "چاقی یا سلامتی؟ انتخاب با شماست."

  • کشف و معدوم نمودن 1100 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ گذشته و فاقد مشخصات در برنامه طرح تشدید در ساعات اداری و غیر اداری

  • برگزاری کارگاه TOT نوجوان سالم
    دکتر عبداله زاده معاون فنی معاونت بهداشتی با اشاره به رویکرد سیاست های جمعیتی، پایه و اساس توسعه و رشد را جامعه پویا دانستد و اینکه اگر پایه گذاری صحیح در سنین مولد انجام گیرد سبب دست یافتن به این مهم می گردد.

  • شوروحال وفضای برگزاری امتحانات دانشگاه درنیمسال اول 96-97
    گزارش تصویری/ روابط عمومی معاونت های آموزشی وفرهنگی دانشجویی،تحقیقات

  • جشنواره غذای سالم - حبوبات و سبزیجات

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات