لیست خدمات

عنوان خدمت  شناسه خدمت 
شناسنامه خدمت   
فلوچارت  
سایر  
ارتقاء ، آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت  دریافت فایل
 دریافت فایل

آموزش مستمر جامعه پزشکی  دریافت فایل  دریافت فایل راهنما
 تشکیل پرونده الکترونیک سلامت  دریافت فایل  دریافت فایل

 توزیع الکترونیکی پزشکان و صدور گواهی مربوطه  دریافت فایل  دریافت فایل راهنما
ثبت الکترونیکی گواهی ولادت و مرگ  دریافت فایل  دریافت فایل

خدمات الکترونیکی پزشک خانواده  دریافت فایل  دریافت فایل

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی  دریافت فایل  دریافت فایل

سرویس های کدگذاری سلامت  دریافت فایل  دریافت فایل

 

میز خدمت سایر واحدها:

معاونت توسعه     
معاونت فرهنگی دانشجویی       
معاونت تحقیقات و فناوری      
معاونت بهداشتی   
  معاونت غذا و دارو        معاونت درمان