میز خدمت مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
خدمات ارائه شده توسط واحدهای تحت پوشش

 

 ردیف
 عنوان خدمت
 فرآیند خدمت
 مستندات مورد نیاز
 مسئول ارائه خدمت
 مدت زمان انجام خدمت
۱
سامانه نقل و انتقالات کارکنان
مراجعه به سامانه
     
 ۲   صدور گواهی خدمت کارکنان فرآیند  مستندات    
۳
ثبت نام از متقاضیان انجام خدمت طرح
 فرآیند مستندات
   
 ۴
 صدور گواهی پایان خدمات قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان فرآیند
مستندات    
 ۵ صدور گواهی معافیت از خدمت قانون پزشکان و پیراپزشکان
فرآیند
مستندات    
 ۶ اجرای فرایند استخدام
فرآیند
مستندات
   
 ۷ برگزاری آزمون استخدامی
فرآیند
مستندات
   
۸
 صدور حکم استخدام رسمی آزمایشی فرآیند
مستندات
   
۹
 صدور حکم استخدام رسمی قطعی فرآیند
مستندات
   
۱۰
اخذ تاییدیه تحصیلی
فرآیند
مستندات
   
۱۱
ارتقاء رتبه کارکنان از رتبه مقدماتی تا خبره
فرآیند
مستندات
   
۱۲
ارتقاء رتبه عالی کارکنان
فرآیند
مستندات
   
 ۱۳ صدور حکم حالت اشتغال جانبازان
فرآیند
مستندات
   
 ۱۴ تائید پست سازمانی جهت تغییر عنوان کارکنان
 فرآیند  مستندات    
۱۵
انجام امورات مرخصی کارکنان(مرخصی بدون حقوق، استعلاجی و استحقاقی) 
فرآیند 
مستندات
   
 ۱۶
انتقال و مامور به خدمت ( اعم از داخل یا خارج از استان ) 
فرآیند
مستندات    
۱۷
ماموریت آموزشی 
فرآیند
مستندات    
۱۸
صدور حکم بازنشستگی  فرآیند  مستندات    
۱۹
احتساب سنوات بخش غیر دولتی
 فرآیند  مستندات    
 ۲۰ انجام مراحل جذب هیات علمی
فرآیند
مستندات
   
 ۲۱ صدور احکام اعضای هیات علمی
فرآیند
مستندات
   
 ۲۲  برقراری حقوق ورثه بازنشستگان متوفی فرآیند
مستندات
   
 ۲۳ انجام ارزشیابی کارکنان مراجعه به سامانه
مستندات
   
۲۴
ارسال پرونده پرسنل متخلف به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
فرآیند
مستندات
   
۲۵
 دریافت برگ موارد اتهام از هیئت تخلفات اداری فرآیند
مستندات
   
 ۲۶ آموزش کارکنان 
مراجعه به سامانه 
     
 ۲۷ انتصاب و تغییر عنوان کارکنان
فرآیند
 مستندات    
۲۸
انجام خدمات متقاضیان پیام آوران بهداشت فرآیند
مستندات