میز خدمت مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
مدیریت برنامه ریزی بودجه وپایش عملکرد
 ردیف
 عنوان خدمت
 فرآیند خدمت
 مستندات مورد نیاز
 مسئول ارائه خدمت
 مدت زمان انجام خدمت
 ۱ استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه     فرآیند
مستندات
   
 ۲          
۳
         
۴
         
۵