مدیریت کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سعی دارد با بهره گیری از نظرات و رهنمودهای کارشناسان و صاحبنظران گرامی و کلیه اعضا و کاربران محترم
 کیفیت ارائه خدمات کتابخانه را ارتقاء بخشد . لذا،خواهشمند است با تکمیل پرسشنامه ما را از نظرات و آراءخویش بهره مند سازید.
 فرم رضایت از خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 نام و نام خانوادگی (در صورت تمایل) :  
مقطع تحصیلی:
 *
 رشته تحصیلی:
 *
 شغل: هیئت علمی
دانشجو
کارمند

 کتابهای کتابخانه تا چه حدی نیاز شما را تامین می کند؟
زیاد
متوسط
کم
 مجلات چاپی در بخش نشریات کتابخانه چقدر نیاز شما را تامین می کند؟ زیاد
متوسط
کم
 بانک های اطلاعاتی کتابخانه چقدر نیاز شما را تامین می کند؟ زیاد
متوسط
کم
 سقف تعداد کتب مجاز برای امانت مناسب است؟ زیاد
متوسط
کم
 جایگزینی کتب و مجلات الکترونیک بجای انواع چاپی آنها را چقدر مفید می دانید؟ زیاد
متوسط
کم
 چقدر از نحوه ارائه خدمات میز امانت رضایت دارید؟ زیاد
متوسط
کم
 کیفیت دریافت خدمات کتابخانه از طریق وب سایت چگونه است؟ زیاد
متوسط
کم
 چقدر از نحوه بهره برداری از اسناد رضایت دارید؟ زیاد
متوسط
کم
 میزان سهولت جستجوی منابع کتابخانه از طریق وب سایت چگونه است؟ زیاد
متوسط
کم
 آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟ زیاد
متوسط
کم
 آیا در مجموع از نحوه عملکرد و همکاری کارکنان کتابخانه رضایت دارید؟ زیاد
متوسط
کم
 نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟ خوب
معمولی
بد
چنانچه پیشنهاد، انتقاد و یا هرگونه توضیح اضافی دارید می توانید در این قسمت وارد نمایید: