منو اصلی

عناوین کارگاه های سال 1396 مدرس محل برگزاری متصدی اجرا
آشنایی با پایگاه های Pubmed و UpToDate خانم دلیلی بیمارستان مبینی معاونت تحقیقات و فناوری
آشنایی با پایگاه های Pubmed و UpToDate خانم دلیلی بیمارستان واسعی معاونت تحقیقات و فناوری
آشنایی با پایگاه های Pubmed و UpToDate خانم دلیلی بیمارستان حشمتیه معاونت تحقیقات و فناوری
رفرنس نویسی مدیریت منابع
خانم دلیلی پردیس مرکزی
معاونت تحقیقات و فناوری
آشنایی با پایگاه کاکرین
خانم دلیلی بیمارستان حشمتیه
معاونت تحقیقات و فناوری
عناوین کارگاه های سال 1395 مدرس محل برگزاری متصدی اجرا
کتابدار بالینی (آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی) خانم دلیلی سایت پردیس معاونت تحقیقات و فناوری
مقاله نویسی خانم دلیلی سالن کنفرانس معاونت آموزش معاونت تحقیقات و فناوری
طرز تهیه پرسشنامه الکترونیکی خانم دلیلی سالن کنفرانس معاونت آموزش معاونت تحقیقات و فناوری
آشنایی با اینترنت خانم دلیلی سالن کنفرانس معاونت آموزش معاونت تحقیقات و فناوری
 عناوین کارگاه سال 1394
 مدرس  محل برگزاری
 متصدی اجرا
 مهارت های پایه و مبانی اینترنت
 ملیحه دلیلی
 معاونت آموزش
 معاونت تحقیقات و فناوری
 جستجو در منابع الکترونیک
 ملیحه دلیلی
 معاونت آموزش
 معاونت تحقیقات و فناوری
 جستجو در پایگاه های معتبر پزشکی
 ملیحه دلیلی
 بیمارستان واسعی
 معاونت تحقیقات و فناوری
 آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی
 ملیحه دلیلی
 معاونت آموزش
 معاونت تحقیقات و فناوری
نحوه نگارش مقالات ISI ملیحه دلیلی بیمارستان واسعی
آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی(فلوشیپ پژوهش اعضای هیئت علمی) ملیحه دلیلی معاونت اموزش معاونت تحقیقات و فناوری