ساعت کار کتابخانه

 

 

  • شنبه تا چهارشنبه: ساعت 7:30َ الی18
  • ساعت کاری کتابخانه در ترم تابستان:

       شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30َ الی 14:45َ