ساعت کار کتابخانه

 

 

شنبه تا چهارشنبه:

ساعت 7:30َ الی14:45َ (تا اطلاع ثانوی)

ساعت کاری کتابخانه در ترم تابستان:

شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30َ الی 14:45َ